Regulamin firmy E.M.P. Merchandising Handelsgesellschaft mbH

1. Zakres obowiązywania

Regulamin E.M.P. Merchandising Handegsellschaft mBH ("Regulamin”) obowiązuje w stosunku do wszystkich zamówień składanych za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.emp-shop.pl i za pośrednictwem aplikacji EMP. Nasz oferty są skierowane wyłącznie do klientów indywidualnych. Partnerem umownym w przypadku wszystkich zamówień jest E.M.P. Merchandising Handelsgesellschaft mbH ("EMP”). Zastosowanie ma zawsze wersja Regulaminu obowiązująca w chwili złożenia zamówienia.

Dostawy są możliwe tylko na terenie Polski. Umowa jest zawierana wyłącznie w języku polskim. W przypadku dostaw do innych krajów, należy skorzystać z naszego sklepu międzynarodowego, który znajduje się pod adresem www.emp.com lub ze sklepów działających w poszczególnych krajach. Sklepy te wymienione są w punkcie "Nasze sklepy internetowe”.

2. Zawarcie umowy

Prezentacja artykułów w sklepie internetowym nie stanowi wiążącej oferty ze strony EMP. Jest jedynie zaproszeniem do złożenia zamówienia. Minimalna wartość zamówienia została podana w Cenniku poniżej. Artykuły są sprzedawane w ilościach typowych dla zamówień indywidualnych i użytku domowego lub w maksymalnej ilości podanej na stronie danego Artykułu.

Jeżeli klient kliknie przycisk "Zamów”, złoży wiążące zamówienie na artykuły znajdujące się w koszyku. Natychmiast po złożeniu zamówienia wyślemy potwierdzenie drogą mailową. To nie oznacza zawarcia umowy sprzedaży. Umowa zostanie zawarta tylko wtedy, gdy wyraźnie zaakceptujemy zamówienie klienta lub zrealizujemy dostawę w odpowiednim zakresie. Przechowujemy tekst umowy kupna-sprzedaży (treść zamówienia oraz tego Regulaminu) i wysyłamy go do klienta na żądanie. EMP pozostaje właścicielem towarów do czasu zapłaty ceny zakupu w pełnej wysokości.

3. Ceny i koszty wysyłki

Obowiązują ceny podane w sklepie internetowym w momencie składania zamówienia. Ceny zawierają ustawowy podatek od towarów i usług. Do cen doliczane są koszty wysyłki i inne ewentualne opłaty związane z poszczególnymi metodami płatności (np. dodatkowa opłata za płatność za pobraniem). Koszty wysyłki i inne dodatkowe opłaty są podane w Cenniku poniżej.

4. Warunki płatności

Zastrzegamy sobie prawo do tego, by niektóre metody płatności nie były dostepne w przypadku poszczególnych zamówień. Jeżeli dla danej transakcji pieniężnej zostaną naliczone dodatkowe opłaty, klient będzie musiał je ponieść.

W przypadku płatności gotówką przy odbiorze (płatność za pobraniem), klient zapłaci dopiero po dostarczeniu zamówienia. Koszty płatności za pobraniem zostały podane w Cenniku poniżej.

W przypadku płatności z góry przelewem bankowym, klient otrzyma od nas prośbę o dokonanie zapłaty. Należną kwotę nalezy przelać na wskazane konto w terminie 7 dni (termin płatności). Zamówienie zostanie dostarczone po otrzymaniu przelewu od klienta. Jeżeli kwota nie zostanie przelana w terminie płatności, nie będziemy w stanie zarezerwować towaru dla danego klienta.

W przypadku zakupu opłaconego przelewem natychmiastowym, przekazujemy zlecenie do Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja. Płatność jest dokonywana na rzecz Klarna.

Płatność fakturą lub w ratach wymaga pozytywnej kontroli zdolności kredytowej. W takim przypadku przekażemy Twoje dane firmie Klarna w celu sprawdzenia adresu i zdolności kredytowej, w ramach inicjowania zakupu i realizacji umowy kupna. Prosimy o wyrozumiałość, ale możemy zaoferować te metody płatności tylko na podstawie wyników kontroli kredytowej.

Więcej informacji i regulamin Klarna można znaleźć tutaj. Ogólne informacje o Klarna można znaleźć tutaj. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Klarna zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych oraz zgodnie z własnymi przepisami Klarna, dotyczącymi ochrony danych.

5. Dostawa i termin dostawy

Termin dostawy jest wskazany na stronie danego artykułu oraz na stronie z podsumowaniem zamówienia, widocznej przed złożeniem zamówienia.

6. Międzynarodowy dział obsługi klienta

Naszym klientom zapewniamy dostępną, wygodną i kompleksową obsługę. Działy obsługi klienta wszystkich firm EMP są do dyspozycji klienta w kwestiach związanych z realizacją zamówień. Do grupy firm EMP należą: E.M.P. Merchandising Handelsgesellschaft mph, EMP Mail Order UK Ltd., EMP Mailorder Italia S.r.l., Large Popmerchandising B.V. i Large Popmerchandising B.V.B.A. W związku z tym, klient może skontaktować się z dowolną firmą EMP w celu uzyskania informacji dotyczących obsługi i nie ma konieczności kontaktowania się z firmą z grupy EMP, w której złożył zamówienie. Firma EMP, w której klient złożył zamówienie, przekaże dane klienta innym firmom z grupy EMP tak, by miały one dostęp do danych zamówienia klienta w celu jego obsługi.

7. Odpowiedzialność i gwarancja

EMP ponosi nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa ze strony: EMP, jej przedstawicieli prawnych lub pełnomocników. EMP ponosi odpowiedzialność z tytułu nieznacznych naruszeń istotnych obowiązków umownych (obowiązków podstawowych), za przewidywalne szkody, które są typowe dla tego rodzaju umów. Istotne obowiązki umowne to zobowiązania, których naruszenie zagraża celowi umowy lub których wypełnienie jest kluczowe dla właściwego wykonania umowy i na których strona zawierająca umowę może zazwyczaj polegać. EMP nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia obowiązków, wynikającego z niewielkiego zaniedbania, które nie są obowiązkami, o których mowa w zdaniach poprzedzających.

Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku zagrożenia dla życia, ciała lub zdrowia, wady po przyjęciu gwarancji za stan produktu lub w przypadku wad ukrytych. Odpowiedzialność wynikająca z niemieckiej Ustawą o odpowiedzialności za produkt pozostaje nienaruszona.

W zakresie, w jakim odpowiedzialność EMP jest wyłączona lub ograniczona, dotyczy to również odpowiedzialności osobistej przedstawicieli i pełnomocników EMP. Oczywiście klientowi przysługują ustawowe prawa gwarancyjne.

8. Prawo do odstapienia od umowy i zwrotów

8.1 Prawo do odstąpienia od umowy i i wyjątki

Klient może wycofać zamówienie zgodnie z ustawowym prawem do odstąpienia od umowy zamówienia, bez podania przyczyny. Więcej szczegółowych informacji na ten temat można znaleźć pod hasłem prawo do odstąpienia od umowy. Aby skorzystać z prawa do odstapienia od umowym klient może użyć formularza odstąpiena od umowy lub sformułować własne oświadczenie o wycofaniu zamówienia.

Uwaga: Prawo do odstąpienie od umowy nie dotyczy umów

  • w sprawie dostarczenia nagrań audio lub wideo lub oprogramowania komputerowego, takiego jak gry (np. CD, LP, DVD) w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało usunięte po dostawie
  • dostawy biletów na wszelkiego rodzaju wydarzenia mające się odbyć w określonym terminie lub okresie (np. koncerty)
  • dostawy towarów, które zostały wyprodukowane zgodnie z indywidualną specyfikacją klienta lub wygenerowane na jego indywidualne życzenie (np. kod vouchera)
  • dostaw towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na zdrowie publiczne lub higienę, w przypadku gdy oryginalne opakowanie zostało usunięte (np. kolczyki, soczewki kontaktowe)
  • usług, w przypadku których EMP w całości wykonał usługę oraz jeżeli klient wiedział i wyraźnie wyraził zgodę przed zamówieniem, na rozpoczęcie świadczenia usługi, a klient traci prawo do odstąpienia od umowy po całkowitym wypełnieniu postanowień umowy

Polityka w sprawie odstąpienia od umowy

Standardowa polityka w zakresie wykonywania prawa odstąpienia przez klienta od umów zakupu towarów

Prawo do odstąpienia od umowy

Klient ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni.

Termin odstąpienia od umowy wynosi 14 dni, a jego bieg rozpoczyna się od dnia, w którym klient lub upoważniona przez niego osoba trzecia, inna niż przewoźnik, odebrała dostawę towarów lub, w przypadku treści cyfrowych, które nie są dostarczane na fizycznym nośniku danych (np. płyty CD lub DVD) i usług, od dnia zawarcia umowy.

Aby zrealizować swoje prawo do odstąpienia od umowy, klient musi się z nami skontaktować (EMP Obsługa Zwrotów, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 11A, 52-204 Wrocław, tel.: +48 663 74 64 94, email: kontakt@emp-shop.pl) i poinformować nas w formie jednoznacznego oświadczenia o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy (np. za pośrednictwem pisma wysłanego: pocztą lub e-mailem). Klient może skorzystać z załączonego poniżej szablonu formularza odstąpienia od umowy, lecz nie jest on obowiązkowy.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, że klient wyśle powiadomienie o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia.

Konsekwencje odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy, zwrócimy wszystkie otrzymane od klienta wpłaty, w tym koszty dostawy (z wyłączeniem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez niego innej formy dostawy niż standardowa, najtańsza dostawa, którą oferujemy), najpóźniej w terminie czternastu dni od daty otrzymania przez nas powiadomienia klienta o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrot wpłaconej kwoty wykonywany jest przy pomocy tej samej metody płatności, której użył klient przy pierwotnej transakcji, chyba że z klientem uzgodniona została w sposób jednoznaczny inna metoda. W przypadku płatności pobraniowej zwrot wykonywany jest na rachunek bankowy wskazany przez klienta. W żadnym wypadku klient nie ponosi opłat za dokonanie zwrot wpłaconej kwoty.

Możemy odmówić dokonania zwrotu wpłaconej kwoty dopóki nie otrzymamy zwrotu towarów lub do czasu dostarczenia przez klienta dowodu zwrotu towarów, w zależności od tego, która data jest wcześniejsza.

Klient jest zobowiązany zwrócić towar bez zbędnej zwłoki i nie później niż w terminie czternastu dni od daty powiadomienia nas o odstąpieniu od umowy. Termin uważa się za dotrzymany, jeśli towar zostanie wysłany przed upływem czternastodniowego terminu.

Jeżeli konsument chce dokonać zwrotu otrzymanego uszkodzonego/wadliwego towaru, opłaca koszty przesyłki zwrotnej do EMP. Jeżeli zwrot jest uzasadniony (np. uszkodzony artykuł, błąd w dostawie), koszty przesyłki zwrotnej są refundowane.

W przypadku uzasadnionej reklamacji zwrócimy Ci koszty wysyłki. Jeżeli koszt wysyłki zwrotu ma być zwrócony, użyj standardowej metody dostawy. Koszty usług dodatkowych, takich, jak: ubezpieczenie, deklaracja wartości, ekspres itp. nie są refundowane.

Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

W przypadku, gdy klient zażądał rozpoczęcia świadczenia usług lub dostaw wody/gazu/energii elektrycznej/ciepła w okresie biegu terminu odstąpienia od umowy, w takim przypadku klient zobowiązany jest zapłacić nam uzasadnioną kwotę za część usług, które zostały już zrealizowane do momentu powiadomienia nas o skorzystaniu z prawa o odstąpieniu od umowy w stosunku do pełnego zakresu usług przewidzianego w umowie.

8.2 Nasza dobrowolna gwarancja przyjęcia zwrotu towarów

Bez uszczerbku dla ustawowego prawa klienta do odstąpienia od umowy, dobrowolnie udzielamy klientowi gwarancji zwrotu przedłużonej łącznie do 30 dni. Obejmuje ona artykuły, które podlegają ustawowemu prawu do odstąpienia od umowy. Warunkiem koniecznym do skorzystania z 30-dniowej gwarancji zwrotu towaru jest to, że klient skorzystał z artykułu w sposób analogiczny do tego, w jaki może skorzystać z artykułu w sklepie stacjonarnym (np. w celu przymierzenia) i że zwróci towar całkowicie, w pierwotnym stanie, nienaruszony i bez uszkodzeń, w oryginalnym opakowaniu. Poza tym przy dobrowolnej gwarancji zwrotu stosuje się te same warunki, co do ustawowego prawa do odstąpienia od umowy (patrz prawo do odstąpienia od umowy powyżej), przy czym termin na dokonanie zwrotu jest przedłużony do 30 dni.

9. Broń ozdobna

Korzystanie ze sprzedawanej przez nas broni ozdobnej podlega m.in. ograniczeniom wynikającym z niemieckiej Ustawy o broni (Deutsches Waffengesetz). W szczególności właściciel musi podjąć środki niezbędne do uniknięcia utraty tych przedmiotów lub zapobieżenia ich nabyciu przez osoby trzecie bez zezwolenia. Z kilkoma wyjątkami, zakazane jest publiczne noszenie broni ozdobnej.

10. Zamawianie biletów i voucherów

10.1 Bilety i vouchery na usługi innych usługodawców

W przypadku sprzedaży przez sklep internetowy biletów na imprezy, krótych nie jesteśmy organizatorami, zamówione bilety nie są objęte prawem do odstąpienia od umowy. Możemy anulować zakup biletu, jeżeli klient naruszy warunki imprezy lub będzie próbował je obejść. Można zadeklarować odstąpienie od/anulowanie umowy również poprzez zwrot wpłaconych kwot.

10.2 Vouchery zakupowe / Kody promocyjne

Nie można płacić za voucher zakupowy przy pomocy innego vouchera. Vouchery zakupowe można zrealizować tylko za pośrednictwem aplikacji EMP i na stronach internetowych podanych w punkcie " Nasze sklepy internetowe" . Jeżeli klient posiada konto klienta, vouchery zakupowe można zrealizować także częściowo. Nie ma możliwości wykorzystania vouchera przy płatności za pobraniem. Vouchery zakupowe muszą zostać zrealizowane w terminie trzech lat licząc od końca roku, w którym zostały zakupione. Do każdego zamówienia można zastosować tylko jeden kod promocyjny. Równoważna wartość vouchera zakupowego / kodu promocyjnego nie może być wypłacona w gotówce lub potrącona od innych roszczeń. Możliwość skorzydstania z kodów promocyjnych może być ograniczona przez minimalną wartośś zamówienia, którą musi zostać osiągnięta przy zakupie. Jeżeli wartość zamówienia spadnie poniżej minimalnej wartości zamówienia, np. z powodu zwrotu części zamówienia, korzyści wynikające z kodu promocyjnego przestaną obowiązywać.

11. Artykuły gratisowe

Prawo własności do artykułów gratisowych przechodzi na klienta po upływie okresu na odstąpienie od umowy i terminu dobrowolnej gwarancji przyjęcia zwrotu towaru (zachowanie tytułu własności). W przypadku, gdy artykuły gratisowe są powiązane z minimalną wartością zamówienia, minimalna wartość zamówienia dotyczy jednego zamówienia i musi zostać osiągnięta przez pojedyncze zamówienie nawet po skorzystaniu z ustawowych praw do odstąpienia od umowy lub umownych praw do zwrotu towaru. Jeżeli wartość zamówienia klienta spadnie poniżej stosownej minimalnej wartości zamówienia – np. z tytułu wykonania ustawowego prawa do odstąpienia od umowy lub umownego prawa do zwrotu towaru - gratisowy artykuł musi zostać odesłany razem ze zwrotem towaru. W takim przypadku klient nie uzyskuje prawa do innych gratisowych artykułów.

12. Unieszkodliwianie odpadów i ochrona środowiska

Informacje dotyczące baterii praz urządzeń elektrycznych i elektronicznych podane zostały w punkcie" Unieszkodliwianie odpadów i ochrona środowiska".

13. Identyfikacja dostawcy zgodnie z niemiecką Ustawą o telemediach (§ 5 TMG)

Adres:
E.M.P. Merchandising Handelsgesellschaft mbH
Darmer Esch 70 a
49811 Lingen
Niemcy
Adres pocztowy:
E.M.P. Merchandising Handelsgesellschaft mbH
Postfach
49801 Lingen
Niemcy
Dane kontaktowe:
Telefon: + 49 591 - 9 14 310
Pon.-Pt.: 8.00 - 20.00, Sob. 10.00 - 18.00, Nd. 11.00 – 19.00 (z wyjątkiem świąt)
Fax: Email: kontakt@emp-shop.pl
Adres zwrotny (adres pocztowy dla zwrotów towarów dokonywanych w Polsce)
EMP Polska – Obsługa Zwrotów
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 11 A
52-204 Wrocław
Numer podatnika: 61/200/50101
Rejestr handlowy: Wpisano do rejestru prowadzonego przez sąd iejscowy w Osnabrück, HRB 100299
Dyrektorzy Zarządzający: Dr Jan Fischer, Antony Harlow, Eric Levin

Rozstrzyganie sporów internetowych zgodnie z art. 14 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów w sprawach konsumenckich (ODR-VO):

Komisja Europejska udostępnia internetową platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów - dotyczących umów i zobowiązań związanych ze sprzedażą internetową - pomiędzy konsumentem zamieszkałym na terenie Unii Europejskiej i przedsiębiorcą zarejestrowanym na terenie Unii Europejskiej. Platforma znajduje się pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Rozstrzyganie sporów przed organem ds. rozstrzygania sporów konsumenckich (Punkt 36 Ustawy o rozstrzyganiu sporów konsumenckich (VSBG)):

Nie jesteśmy przygotowani, ani zobowiązani do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed organem ds. arbitrażu konsumenckiego.

14. Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin oraz wszystkie zawarte zgodnie z nim umowy kupna podlegają prawu polskiemu bez względu na Konwencję ONZ o umowach w sprawie międzynarodowej sprzedaży towarów. Jeżeli klient, jako prywatny konsument końcowy, nie posiada miejsca zamieszkania na terenie Unii Europejskiej, właściwą jurysdykcją do rozstrzygania sporów jest jurysdykcja naszej siedziby.

Dziękujemy za okazane nam zaufanie i zainteresowanie naszą firmą. Nasz dział obsługi klienta z przyjemnością odpowie na wszelkie pytania. Czekamy na Państwa zamówienie.